Foredragsholdere

KASIA KOZLOWSKA

Dr. Kasia Kozlowska is a Child and Adolescent Psychiatrist at The Children’s Hospital at Westmead, Australia, a Clinical Associate Professor in the Disciplines of Psychiatry and Paediatrics and Child Health, University of Sydney Medical School, and a clinical researcher at The Brain Dynamics Centre, Westmead, Australia. Her interests include the treatment of children with somatic symptoms and their families, the integration of attachment assessments and systems thinking  into clinical practice, the neurobiology of the fear cascade, the neurobiology of dissociation and the provision of NSW services to children with Gender Dysphoria.      


TROND DISETH

Trond Diseth er avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Seksjon for Psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Kvinne- og barneklinikken, OUS Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Klinisk arbeidsområde og forskningsfelt har her dreid seg om tverrfaglig, helhetlig utredning, behandling og oppfølging av alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn/unge og deres familier, samt ulike komplekse psykosomatiske tilstandsbilder. Disse områdene krever en helhetlig biopsykososial forståelse og tilnærming hvor også traumeperspektivet står sentralt. Arbeider for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering.


KJERSTI MARGRETE FINSRUD

Kjersti Margrete Finsrud jobber som Helsesykepleier i Frogn kommune (Drøbak). Hun har 20 års erfaring innen forebyggende helsearbeid med barn, unge og deres familier. Jobber nå med ungdom i skolehelsetjenesten og ved Helsestasjon for ungdom. Sitter i Fagpanelet som svarer ved UNG.NO (BUFdir).

Engasjerer seg spesielt for de unge med sammensatte stress-relaterte plager, og hvordan man kan jobbe tverrfaglig for å hjelpe ungdom å oppnå god livsmestring. Kjersti har i en periode på over 3 år også vært ansatt som helsesøster ved Catosenterets barne- og ungdomsavdeling.

Hun brenner for å oppnå best mulig forståelse og kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten, sykehus, rehabilitering, hjem og skole.


LARS-PETTER GRANAN

Lars-Petter Granan, overlege, dr.med. , Smerteklinikken OuS, Ullevål Sykehus. Han er spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering og har jobbet med alt fra toppidrettsutøvere som tidligere landslagslege i alpint, til de vanligste folkesykdommene i bevegelsesapparatet – som rygg- og nakkeplager. For tiden er det kliniske hovedfokuseet på langvarige smertetilstander av ukjent årsak, postoperative smertetilstander (primært i bevegelsesapparatet) og langvarige smertetilstander etter hodeskade. Granan har også en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hvor han blant annet har delt ansvar for Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling. Han holder også introduksjonskurs i medisinsk kunnskapshåndtering og metode på masternivå ved USN.


HELENE HELGELAND

Helene Helgeland, overlege, dr.med. Hun er barne- og ungdomspsykiater og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge. Hun arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011) på temaet «Functional abdominal pain in children and adolescents in a biopsychosocial perspective». Helgeland har vært opptatt av fagfeltet psykosomatisk medisin i en årrekke og er glødende opptatt av betydningen av en helhetlig biopsykososial forståelse av det enkelte barns symptomer og av betydningen av tverrfaglig behandling.


PERNILLE RAVN JACOBSEN

Pernille Ravn Jakobsen er fysioterapeut, Cand.Scient.San.Publ., PhD og ansat som forsker ved Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital.Hun har mange års erfaring med å arbeide i krysningsfeltet mellom forskning og innovasjon med participatory design som metode. Hun har designet, utviklet og testet teknologiske løsninger sammen med brukere på mange nivåer med stor suksess gennem de siste 10 år. Pernille er en del af prosjektutviklergruppen i eASY prosjektet, hvor hun er ansvarlig for participatory design av et selvhjelps program til pasienter med vedvarende symptomer i allmen praksis. Den første fase er i gang, hvor formålet er å identifisere allmennlegenes og pasientenes behov og krav til en kommende teknologisk løsning. Dette gjøres gjennom feltarbeide, kvalitative intervjuer og fokusgrupper.


HENRIK BØRSTING JACOBSEN

Henrik Børsting Jacobsen er utdannet psykolog med PhD i atferdsmedisin, smerter og stress. Han arbeider som postdoktor ved Avdeling for smertebehandling, OUS, Ullevål og som forsker ved Nasjonalt kompetansesenter (NK) for Nevropatisk smerte og ved CatoSenteret. Lærebokforfatter Arneberg forlag, Universitetsforlaget og Fagbokforlaget. Hans interesser og kompetanse er spesielt innenfor stresslidelser og stressmestring, kroniske smerter og kronisk utmattelse, helsefremming og arbeidsrehabilitering gjennom stressregulering. I tillegg til Kognitiv terapi – nyere teori og utvikling, og samfunnspsykologiske trender i helsepolitikk.


BERIT NORSTRAND

Berit Nordstrand, utdannet lege fra universitetet i Trondheim -91. Hun er spesialist i klinisk farmakologi/toksikologi, Spesialist i rus-og avhengighetsmedisin og kognitivterapeut. Hun har praktisert som lege i all hovedsak innen klinisk farmakologi og rusmedisin. Hun har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med avhengighetsbehandling inntil for 4 år tilbake da hun sa opp sin kliniske legestilling. Hun har hatt fokus på tverrfaglig behandling og helhetlig tilnærming i behandlingen av rusavhengighet og brukt kostholdsbehandling som ledd i øvrige behandlingstiltak. Hun debuterte som forfatter i 2012 og har etter dette utgitt tilsammen 12 bøker innen kosthold og livsstil. Hun er kjent for sine inspirerende foredrag, sin godt besøkte blogg og fra TV-serien «Bra Godt» på TV2. Hun er lidenskapelig opptatt av økt fokus på mat som medisin i både forebygging og behandling.


ANETTE LIE

Anette Lie er utdannet Sykepleier og er ansatt ved Barne og Ungdomsklinikken på Ahus. Hun er tidligere ME pasient (syk i 13 år) og tidligere pårørende til to ME syke barn. Hun brenner for barn og unges psykiske helse, forebygging av stresslidelser og veien fra syk til frisk. Hun har erfaring med dette via sine egne barn, samt via jobben på Ahus. Hun er i dag styremedlem i Recovery Norge og holder foredrag om sine erfaringer rundt ME.


PETER SOLVOLL LYBY

Peter Solvoll Lyby er utdannet psykolog med PhD i psykofysiologi/atferdsmedisin, smerte, søvn og stress. Han er ansatt i stilling som psykolog og forskningsleder ved CatoSenteret. Hans interesser og kompetanse er spesielt innenfor området biopsykososial forståelse av langvarige smerter, langvarig utmattelse og stresslidelser. Pyskologisk basert behandling av langvarige smerter, langvarig utmattelse og stresslidelser ved bruk av kognitive atferdsterapier.


BJARTE STUBHAUG

Bjarte Stubhaug, dr.med. Seniorpsykiater Helse Fonna, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen.
Psykiater med avtalepraksis (Helse Vest), Klinikk for stressmedisin, og arbeider mest med stressmedisinske helseplager, spesielt utmattelse i ulike former. Spesiell kompetanse og erfaring med CFS/ME, både hos voksne og ungdom. Han har forskningserfaring og doktorgrad om CFS/ME, og har nylig gjennomført en åpen behandlingsstudie over 9 år med ca 900 pasienter totalt. Engasjert med opplæring, utdanning og veiledningsspørsmål. Hovedinteresse er stress og mestring, både klinikk og undervisning/foredrag både for fagpersonell og publikum.


METTE TRØLLUND RASK

Mette Trøllund Rask er Cand.scient.san., PhD og ansat som forsker ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik ved Aarhus Universitetshospital. Hun har forskningserfaring fra både primær- og sekundærsektoren og erfaring med såvel kvantitative som kvalitative metoder. Hennes primære forskningsinteresse dreier seg om behandling av - og prognose for - pasienter med persisterende symptomer og funksjonelle lidelser i allmenpraksis. Parallelt med forskningen har hun arbeidet med formidling av kunnskap om funktionelle lidelser til ansatte i jobbsentre i de danske kommuner. Mette Trøllung Rask er en del af gruppen bak prosjekt eASY, som over de kommende fire år vil utvikle og teste et nytt internettbasert behandlingsprogram til pasienter med persisterende symptomer i allmenpraksis.


VEGARD BRUUN WYLLER

Vegard Bruun Wyller er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus. I 15 år har han han hatt et særlig engasjement for ungdom med kronisk utmattelsessyndrom/ME, og han leder flere store forskningsprosjekter på dette feltet.  Han driver også forskning innenfor barnekardiologi og transplantasjonsmedisin.